Regnskab Nørholm Grundejerforening 2021

Regnskab Nørholm Grundejerforening 2021

Referat - generalforsamlingen den 20. august 2020

Indkaldelse til generalforsamling den 20. august 2020

Indkaldelse til generalforsamling den 20. august 2020

Regnskab 2019 for GNS

Regnskab 2019 for GNS

Regnskab for 2018

Regnskab for 2018


Referat fra Grundejerforeningen Nørholm Skov's generalforsamling torsdag 20. august 2020 i Restrup Enges Forsamlingshus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning. Formanden fortæller om året der er gået.

3. Forelæggelse af regnskab. Kassereren fremlægger regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter.

8. Eventuelt.

Steen Gustavussen bød velkommen, og instruerede forsamlingen i de særlige Corona forholdsregler med placering af mødedeltagerne. Herefter foreslog han Ulla Dalsgaard som dirigent for generalforsamlingen. Ulla blev valgt med applaus.

1. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at den var beslutningsdygtig med de 31 fremmødte stemmeberettigede ( incl. bestyrelsen ). Herefter fulgte resten af aftenens dagsorden.

2. Formand Michael Thomsen fortalte, at vejene havde været udfordret i 2019 på grund af den store mængde nedbør, men at der ved fælles hjælp, og ved tilførsel af grus fra grusdyngerne alligevel har været nogenlunde tilfredsstillende forhold. - Formanden opfordrede igen til, at grundejerne sørger for at få klippet buske og træernes grene ind til skelpælene (ca. 1,5 m).

- Skraldespanden på Edderkopvej vil fremover blive tømt. Kommunen betaler entreprenøren for det. Denne havde bare glemt det.

- Det er vigtigt, at alle grundejere sætter sig grundigt ind i foreningens vedtægter, f.eks. ved til- eller nybygning eller omkring husdyrhold eller andet. Det er meget tidskrævende for bestyrelsen at gå ind i sådanne sager.

- Sidste års forslag fra Kirsten og Christian Brink om asfalt 5-10 m ind på vejene blev erstattet af betonsten med huller fyldt med stenmel. Dette blev gennemført på Humlebivej og Myggevej, og har fungeret tilfredsstillende. Der fremsættes derfor forslag om etablering af de fire resterende veje, og om finansiering af dette.

- Kirsten og Christian havde også foreslået genetablering af stien til fjorden. Der skal lyde en stor tak til det nedsatte stiudvalg for arbejdet med at gennemføre denne opgave med at få genskabt dette store aktiv for vores område. TAK.

- Fra Ulla og Nils Froberg var der forslag om en hjertestarter. Bestyrelsen har søgt Trygfonden; men fået afslag. Det kan være vanskeligt, idet der findes en hjertestarter små 3 kilometer fra SKOVEN. Vi har forespurgt Gestus om de ønsker at bidrag til finansiering, men de var ikke interesseret. Vandværket har givet tilladelse til, at der må hænge en hjertestarter hos dem, og at de vil finansiere elforbruget. Vi søger igen næste år. - Og endelig blev der vedtaget en vedtægtsændring om, at referatet fra generalforsamling fremover kun lægges på vores hjemmeside:

                                www.grundejerforeningennorholmskov.dk

- og hænges op på infotavlen ved Edderkopvej. Der var ingen bemærkninger til beretningen.

3. Regnskabet blev gennemgået af kasserer Henrik Dalsgaard, og godkendt. Der var på grund af etableringen af indstikveje på Humlebivej og Myggevej et driftsmæssigt underskud i 2019, så formue er reduceret til kr. 29.582,34 pr. 31.12.2019.

4. Kontingentet blev af bestyrelsen foreslået ændret til 500 kr. om året. Gældende fra førstkomne opkrævning ca. den 31.12.2020. Der betales således fremover kr. 125 i kvartalet.

5. Indkomne forslag: 5.a) Bestyrelsens forslag om indbetaling af et engangsbeløb på 700 kr. til finansiering af øvrige fire vejindstik blev vedtaget. Gældende ved opkrævning pr. ca. 31.12.2020. Der blev udleveret notat, som dokumenterede kalkulation og fremskrivning af vores kassebeholdning frem til og med år 2023. Der var debat om forøgelse af kassebeholdningen, set over en flerårig periode. Denne er dog begrundet i et ønske om en bedre likviditet. I år 2023 vil kassebeholdningen stort set være lig med i år 2018. Efter reetablering af kassebeholdningen vil der også være mulighed for nogle nyinvesteringer.

5. a2) Ønske om forhøjelse af vort kontingent til kr. 1200 årligt blev trukket tilbage, jævnfør punkt 4 og 5 a).

5. b) Jesper foreslog, at vi søger kommunen om tilladelse til at bebyggelsesprocenten ændres fra 10 til 15% i vort område, og som man mente var gældende for flere sommerhusområder i Danmark. Bestyrelsen havde forinden mødet forespurgt Aalborg Kommune, som umiddelbart fastholder de 10%, men vi undersøger. Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer for, 13 stemmer imod. Der blev forespurgt om stien mellem Myggevej og Mariehønevej kan blive gjort mere fremkommelig – ifølge de retningslinjer, der måtte være i forhold til brandmyndighederne. Da det var en opfattelse af, at det var en brandvej, hvad det ikke er; men en sti, som for mange år siden er blevet skænket af en grundejer. Det kan overvejes at opsætte en ”BUM”.!

6. Valg af bestyrelsesmedlem: Steen Gustavussen og Henrik Dalsgaard modtog genvalg.

7. Valg af suppleanter: Genvalg!. Revisorerne blev genvalgt for en ny 2-årig periode.

8. Eventuelt: Mobildækningen er dårlig mange steder, så der var ønske om at rette henvendelse til telefonselskaberne om bedre dækning. Ved udrulning af G5 må vi dog kunne imødese forbedringer; men dækningen afhænger også meget af, hvilket telefonselskab man er tilmeldt. De berørte grundejere blev opfordret til at benytte IP - telefoni (WIFI). Det vil derfor være op til den enkelte grundejer.

Topkapperen (teleskopsav) er repareret og kan lånes. Forefindes hos formanden.

Hermed sluttede generalforsamlingen med en let anretning.

Tak til Dirigenten for god ledelse af mødet.

For referat - Skoven, den 26.8.20 / 21.09.20/Steen og Carsten..


Del siden


NØRHOLM SKOV GRUNDEJERFORENING

Referat fra generalforsamling i Nørholm Skov Grundejerforening d. 16/6-2022.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning. Formanden fortæller om året der er gået.

3. Forlæggelse af regnskab. Kasseren fremlægger regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

7. Evt.

Jarl B Andersen bød velkommen til generalforsamlingen, og lagde ud med at præsentere bestyrelsen. Herefter foreslog han Carsten S Mortensen som dirigent for generalforsamlingen. Carsten blev valgt.

1. Dirigenten foreslog, vi skulle holde et minuts stilhed, for at mindes vores tidligere Næstformand Steen Gustavussen. Derefter kunne dirigenten konstatere, at generalforsamling var lovlig indkaldt, og at der var 35 deltagere inkl. bestyrelsen.

2. Formand Michael D Thomsen fortalte om, vejene vi har renoveret, i form af opretning med vej høvl, og fyldte grus dynger, og at vi har fået ny entreprenør til vedligeholdelse af grusvejene.

Formanden fortalte, at vi får en affalds-ø på Edderkopvej med 3 beholdere til glas/flasker, pap/papir, plast/metal, mad/drikke kartoner. og det er bestemt af national lovgivning, for at øge indsamlingen af genanvendeligt affald. Beholderne vil blive opsat senere i 2022.

Der er stadig enkle grundejere, der ikke har fået klippet træer og buske ind til skæl, selvom der er sendt skriftlig besked, om at få det ordnet. Bestyrelsen vil kontakte kommunen, for at høre hvad vi kan gøre, for at få de sidste til at klippe ind.

Græsklipning af stierne, vil blive økonomisk kompenseret pga. de høje benzinpriser. Måske der kun skal klippes hver 14 dag, eller efter behov.

Formanden gjorde opmærksom på, at der henstilles til, at græsslåning, brændesavning og brug af støjende maskiner, stopper kl.20:00 på hverdage og kl.12:00 på søn og helligdage, alt sammen for at tage hensyn til naboerne.

Formanden takkede Henrik Dalsgaard, for et langt godt samarbejde i bestyrelsen.

Formanden sluttede af med, at ønske alle en rigtig god sommer.

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

3. Kasseren gennemgik regnskabet og oplyste, at der pr. dd. er en kasse beholdning på 42.732.06 kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Kontingentet på 500 kr årligt fortsætter.

5. Der var ingen nye forslag. Men, forslaget fra Ulla og Nils Froberg fra 2019, om etablering af en hjertestarter. Bestyrelsen har søgt ved trykfonden i 2021, det blev et afslag ligesom i 2019. Begrundelsen er, at trykfonden har uddelt ca. 100 hjertestartere, hvoraf der er placeret en på Nørholm Skole, og en i Aalborg Golfklub. Der blev aftalt at, Ulla Froberg og Finn T. Jensen skal undersøge ved hjerteforeningen, om vi kan komme i betragtning til, at få en hjertestarter gratis, ved at få 15 frivillige til at deltage i indsamling.

6. Valg af to nye bestyrelsesmedlemmer og en suppleant, bestyrelsen foreslog Jarl B Andersen og Finn T Jensen, som begge blev valgt. Valg af Suppleant blev Merete Kann Abildgaard. Konstituering af bestyrelsen foregår i Juli mdr. og vil blive offentliggjort her på hjemmesiden og på opslagstavlen på Humlebivej

7. Evt. Der er snak om at Nørholmsvej 314 ikke er medlem af foreningen og hvorfor de ikke er. Det er fordi huset er bygget før 1968.

Referat skrevet af Ann Dorthe Stricker, Jarl B Andersen og Michael D Thomsen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen af Nørholm Skov Grundejerforening. 

God sommer.Referatet:

Referat fra Grundejerforeningen Nørholm Skov's generalforsamling torsdag 23. maj 2019 i Restrup Enges Forsamlingshus.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.

2. Beretning. Formanden fortæller om året der er gået.

3. Forelæggelse af regnskab. Kassereren fremlægger regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af supplanter.

8. Evt.

Næstformand Steen Gustavussen bød velkommen, og han kunne konstatere, at der var 31 fremmødte til generalforsamling ( incl. bestyrelsen ). Han indstillede, at vi valgte Ulla Dalsgaard til aftenens dirigent. Ulla blev valgt.

1. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet med mere. Herefter fulgte aftenens dagsorden.

2. Formand Michael Thomsen fortalte, at det har været et roligt år, og vi igen har fået lavet vores veje. Grus-dyngerne er fyldt op, og man må gerne bruge af dem, hvis der er huller i vejen. Der har været en del klager over, at der bliver kørt for stærkt på grusvejene, og man kan jo henholde sig til vores 20 km - skilte - overfor besøgende. Det er et problem at nogle grundejere ikke klipper deres træ og buske fra vejen og ind til skelpælen. Bestyrelsen har en topkapsav som man kan låne.

Ligeledes skal alle elskabe være frie, så man kan se dem. Den enkelte grundejer er forpligtiget til at holde det stykke jord, der er foran deres grund. Der er nogle grundejere som er bekymret over at nogle fodre ræve i skoven, rævene kan nok "klare sig uden vores hjælp".!

Vi har fået ny hjemmeside, som hedder www og så ... grundejerforeningennorholmskov.dk.

Der er mange gode forslag, vedtægter, referater og regnskab - som ligger der. Hjemmesiden er tilgængelig for alle.

3. Regnskabet blev gennemgået af kasserer Henrik Dalsgaard, og godkendt uden bemærkninger. Der var et mindre driftsmæssigt underskud i 2018, men en formue på kr. 56.188,06 pr. 31.12.2018.

4. Kontingentet uændret. ( 300 kr om året ). Der var senere på mødet enkelte tilkendegivelser om, at vi godt måtte hæve kontingentet.

5. Indkomne forslag:

⦁ 5 a. - Forslag om asfalt ca. 10 meter ind på stik-vejene. Der blev diskuteret en del omkring asfalt, og der var forslag omkring stenmel. Godt forslag, som bestyrelsen vil undersøge, og man vil eventuelt prøve at lave en vej med stenmel (eventuelt Humlebivej).

⦁ 5 b. - forslag om reetablere stien til fjorden. Det blev vedtaget, at der bliver nedsat et sti-udvalg med Christian Brink, Humlebivej 7, som udvalgsformand. Man vil forsøge reetablering af stien til Limfjorden, dette dog uden, at der er afsat midler til det. Udvalget består p.t. af 8 medlemmer, som tilmeldte sig samme dag.

⦁ 5 c. - Der blev vedtaget et forslag om at få en hjertestarter i "skoven." Det blev vedtaget at, bestyrelsen ansøger f.eks. Trygfonden om at få en hjertestarter doneret. Hjertestarteren skal være et sted, hvor der er el!. Tre steder vil umiddelbart blive undersøgt.

⦁ 5 d. - Forslag fra bestyrelsen, ændring af teksten i vores vedtægter:" omdeling af referat fra generalforsamlingen ". Det blev vedtaget, at for eftertiden, vil referatet fra generalforsamlingen kunne læses på hjemmesiden - www og så: grundejerforeningennorholmskov.dk - OG - derfor omdeles der ikke mere. Referater kan også i en periode ses på vores Opslagstavle. Vedtægterne redigeres som besluttet.

6. Valg af bestyrelsesmedlem. Michael Thomsen modtog genvalg. Nyt bestyrelsesmedlem er: Carsten Mortensen, Humlebivej 38. Velkommen.

7. Valg af supplanter til bestyrelsen. Anne Dorte Stricker og Christian Brink blev valgt. Velkommen.

8. Evt. Inter.

Dirigenten afsluttede mødet - og formanden takke dirigenten for god ledelse af mødet.

Referent: Anette - 12.6.2019, se referatet på hjemme- side: www: grundejerforeningennorholmskov.dk

Bestyrelsen konstituerer sig på møde den 15.6.2019

‎15.6.2019/G


Indkaldelse til generalforsamling 23. maj 2019

Indkaldelse til generalforsamling 23. maj 2019

Referat fra Grundejerforeningen Nørholm Skovs generalforsamling 2018

Fredag d. 25. maj 2018 i Restrup Enges Forsamlingshus

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning. Formanden fortæller om året, der er gået.

3. Forelæggelse af regnskab. Kassereren fremlægger regnskab.

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revisorer

7. Evt.

Næstformand Steen Gustavussen bød velkommen og kunne konstatere, at der var 49 veloplagte medlemmer til generalforsamlingen -  samt hele bestyrelsen undtagen Jes Thomsen, som er fraflyttet området.

1. Valg af dirigent

Ulla Dalsgaard blev valgt. Hun kunne oplyse, at medlemmer på en af vores veje - af en eller anden årsag - ikke havde fået indkaldelsen til tiden. Der var ingen indsigelser overfor denne omstændighed (medlemmer var mødt og havde med få dages varsel modtaget indkaldelsen). Dirigenten erklærede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Herefter gav hun ordet til formanden.

2. Beretning. Formanden fortæller om året som er gået.

Formand Michael D. Thomsen fik ordet, og kunne berette om et roligt år. Vejene er i meget fin stand efter en større behandling for kort tid siden. Vejene synes tilfredsstillende, men vis hensyn og hjælp med at vedligeholde dem med de grusbunker, der er lagt ved vejsiderne.

Der er resultat efter en kontakt til Aalborg Kommune omkring et par containere, samt en masse andet ”rod”, som skæmmer bl.a. Humlebivej. Containerne er endeligt blevet fjernet; dog mangler der stadig en automobil.

Efter formandens udsagn er grunden sat til salg.

Der blev sidste sommer sat 20 km/t. skilte op på alle veje, og formanden henstillede til, at man overholdt denne hastighed for at skåne vejene.

Der blev henstillet til, at der ikke måtte drives erhverv i foreningens område, hvilket formanden havde tilkendegivet til de nye ejere af GESTUS, tidligere Frelserens Hær, Oldenborrevej.

Formanden takkede for ordet og ønskede alle en god sommer.

Dirigenten tog ordet, takkede for beretningen og åbnede for spørgsmål.

Der var lidt bekymring omkring Frelserens Hærs område, da nogle havde hørt, at de eventuelt ville indhegne grundene/området, hvortil formanden svarede, at kun levende hegn var tilladt i området.

3. Forelæggelse af regnskabet. Kassereren fremlægger regnskabet.

Regnskabet, der var udleveret sammen med indkaldelsen, blev gennemgået af kasserer Henrik Dalsgaard. Der var et underskud på kr. 2915,83, men en pæn formue. Der var ingen bemærkninger, regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

Der var fremkommet et forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet stiger fra kr. 240 til kr. 300 årligt. Ændringen træder i kraft i efteråret 2018, og vil fremgå af den ordinære opkrævningen via Aalborg Kommune. Forslaget blev motiveret med stigende udgifter med mere. Forslaget blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var kasserer Henrik Dalsgaard og næstformand Steen Gustavussen, som begge blev genvalgt.

Ligeledes skulle der vælges et nyt medlem i stedet for Jes Thomsen, som er fraflyttet.

Anette Svenningsen, Mariehønevej 20. blev valgt. Velkommen i bestyrelsen.   

6. Valg af revisor

Der var ingen valg. Revisoren er ikke på valg.

7. Evt.

Der var ingen kommentarer eller indlæg under evt.

Dirigenten takkede for god ro og orden - ligesom formanden/bestyrelsen takkede dirigenten for en professionel og flot ledelse af generalforsamlingen.

Formanden bød det nye bestyrelsesmedlem Anette velkommen og så frem til samarbejdet.

Generalforsamlingen således afsluttet - hvorefter alle tilfredse indtog lidt mad og drikke og fejrede foreningens 50 års jubilæum - Tillykke.

16. juni 2018. For referat: Marius og Steen

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig på bestyrelsesmøde d. 14. juni 2018 således:

Titel

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Projekter

Telefonnummer

Navn

24 42 01 11

Michael Thomsen

Steen Gustavussen

Henrik Dalsgaard

Anette Svenningsen

24 29 26 50

42 77 28 76

22 52 11 54

vakant

E-mail

mich.dthomsen@gmail.com

henrikdalsgaard5@gmail.com

ASV@adslhome.dk

Referatet se opslagstavlen. Vores Hjemme- og Facebookside vil blive opdateret ved først komne lejlighed på

Generalforsamlingsreferat for 2017 - fra 18. maj 2017.....


 

Referat fra Nørholm Skovs Grundejerforenings generalforsamling 18. maj 2017 med udgangspunkt i følgende dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent

 

2.    Beretning. Formanden fortæller om året som er gået.

 

3.    Forelæggelse af regnskab. Kassereren fremlægger regnskab.

 

4.    Indkomne forslag.

 

5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

6.    Valg af revisorer.

 

7.    Evt.

 

Næstformand Steen Gustavussen bød velkommen og kunne konstatere der var 29 veloplagte medlemmer til mødet samt hele bestyrelsen – i alt 34 personer.

 

1.    Valg af dirigent blev Ulla Dalsgaard, som kunne bekræfte at generalforsamlingen var lovligt varslet. Herefter gav hun ordet til formanden.

 

2.    Formand Michael D. Thomsen fik ordet og kunne berette om et roligt års forløb. Vejenes tilstand synes tilfredsstillende trods de store regnmængder. Dog var formanden ikke tilfreds med sidste vejafhøvling - og efter nogle drøftelser med leverandøren kunne han meddele en ny afhøvling uden beregning, hvilket i mellemtiden er sket. Nogle af vejene har fået besked fra Aalborg kommune om at klippe ned, så skraldebiler frit kan køre på vejene uden at få skrammer af grene m.m. Der sat en informations tavle op ved indkørslen til Edderkopvej, hvor medlemmerne frit kan annoncere om nyheder m.m.  To grundejere på Myggevej har efter indstilling fra bestyrelsen flyttet en hæk tilbage på egen grund og en skraldespand plads som er under udbedring. Formanden her haft kontakt med Aalborg kommune omkring et par containere samt en masse andet rod som skæmmer Humlebivej, hvilket gør at kommunen vil kontakte grundejer om at få det flyttet inden for en tidsramme, ellers vil dette ske på foranledning af kommunen på kundens regning. Der må overhovedet ikke stå genstande på grunde som ikke har en byggetilladelse. Tidligt forår deltog formanden og sekretæren i et fælles møde med flere foreninger i Nørholm. Her blev bl.a. præsenteret en ide om levefællesskab som på et senere tidspunkt vil føre til et borgermøde. Ellers var der ikke emner som berører vores forening ud over stiudvalg som åbenbart ikke længere eksisterer. Næstformanden har på egen foranledning sammensat en flot hjemmeside med nyttige links som kan ses på: www.gnskov.simplesite.com. Til slut takkede formanden Hr. Johan Bælum for 4 års tro tjeneste og saluterede med 2 flasker vin. Formanden takkede for ordet, og ønskede alle i skoven en god sommer.

 

Dirigenten tog ordet, takkede for beretningen og åbnede for spørgsmål. Der var en del spørgsmål omkring, hvad der må stå på en grund uden byggetilladelse m.m., men der henvises til kommunens bestemmelser desangående. Som tidligere blev der klaget over en grundejer på Nørholmsvej som bestemt ikke pynter på området, men formanden kunne berette, at der ikke rigtig er noget at gøre med mindre der er tale om forurening og henviste til et link som Aalborg kommune netop har udsendt omkring drikkevands planer for fremtiden herunder forurenings gener m.m. Så var der spørgsmål om hvornår og hvem der tager stilling til vejenes vedligehold. Det er formanden som vurderer behovet for afhøvling, men der er grus dynger flere steder på vejene så de respektive beboere selv kan udbedre små huller m.m. Sommerhusejer P. Lundberg har på eget initiativ kontaktet kommunen omkring et P-skilt samt skraldespand som ikke bliver vedligeholdt, men kommunen har muligvis glemt eller tilsidesat dette. Et par medlemmer klagede over udsynet fra Edderkopvej ved udkørsel til Nørholmsvej og formanden vil straks tage initiativ til dette og finde grundejeren og bede ham få klippet ned. Ulla Dalsgaard lod formandens beretning gå til afstemningen med fuld tilslutning.

 

Herefter 5 min. pause.

 

 3.    Regnskabet blev gennemgået af Henrik Dalsgaard, og der var ingen bemærkning, regnskabet blev godkendt. Dog havde Vagn et spørgsmål omkring indtægt i kontingent som ikke gik helt op med beløbet, hvilket skyldes at kommunen tager sig lidt provision for opkrævningen. Formanden foreslog at bibeholde nuværende kontingent, og det blev vedtaget.

 

 

 

4.    Det indstilles til generalforsamlingen, at vi fejrer vort 50 års jubilæum i Grundejerforeningen Nørholm Skov. Foreningen blev stiftet de 13. marts 1968, men vi har fra bestyrelsens side ment, at det vil være bedst at slå jubilæum og generelforsamling sammen til et  arrangement - f. eks fredag den 25. maj 2018.
Arrangementet vil være med spisning plus næsten fri drikkelse og måske lidt musik eller andet underholdende. Vi regner med at der vil være en egenbetaling på ca. kr. 100 pr. fremmødte.
Vi vil gerne have forsamlingens godkendelse hertil.
Motiveringen er:  at vi fejrer jubilæet og sikre socialt samvær i foreningen.  Forslaget blev rigtig godt modtaget, og der arbejdes videre desangående.

 

 

 

5.    Formand Michael D. Thomsen var på valg med blev enstemmigt genvalgt. Johan Bælum ønskede ikke genvalg . I stedet blev Jes Thomsen, Humlebivej 21 valgt. Velkommen til Jes. Som suppleanter blev Vagn og Freddy genvalgt.

 

 

 

6.    Valg af revisor blev Jørn Rang og Connie Pedersen.

 

 

 

7.    Evt. blev en del reduceret efter en del positive spørgsmål til formandens beretning. Et medlem ønskede samle rabat fra Bredbånd Nord, men det havde formanden forsøgt og kunne meddele at foreningen var for lille.

 

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden ligesom bestyrelsen takkede dirigenten for professionelt og kontant ledelse af generalforsamlingen - hvorefter alle tilfredse og i fællesskab indtog lidt mad og drikke.

 

 

 

Bestyrelsen er hermed følgende:

 

Navn:                                            Tlf. nr.:           Mailadresse:

 

Formand: Michael Thomsen               2442.0111    mich.dthomsen@gmail.com 

Næstformand: Steen Gustavussen.      2429.2650  steengustavussen@hotmail.com 

Henrik Dalsgaard. Kassere                 4277 2876     hud@gvdnet.dk 

Sekretær: Marius Pedersen                4026.6110    mariusdk@c.dk  

Jes Thomsen                                   2484.0931      jthumle@gmail.com

 

Hjemmeside:                                  www.gnskov.simplesite.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NØRHOLM SKOV GRUNDEJERFORENING

Referat fra generalforsamling i Nørholm Skov Grundejerforening d. 16/6-2022.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning. Formanden fortæller om året der er gået.

3. Forlæggelse af regnskab. Kasseren fremlægger regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

7. Evt.

Jarl B Andersen bød velkommen til generalforsamlingen, og lagde ud med at præsentere bestyrelsen. Herefter foreslog han Carsten S Mortensen som dirigent for generalforsamlingen. Carsten blev valgt.

1. Dirigenten foreslog, vi skulle holde et minuts stilhed, for at mindes vores tidligere Næstformand Steen Gustavussen. Derefter kunne dirigenten konstatere, at generalforsamling var lovlig indkaldt, og at der var 35 deltagere inkl. bestyrelsen.

2. Formand Michael D Thomsen fortalte om, vejene vi har renoveret, i form af opretning med vej høvl, og fyldte grus dynger, og at vi har fået ny entreprenør til vedligeholdelse af grusvejene.

Formanden fortalte, at vi får en affalds-ø på Edderkopvej med 3 beholdere til glas/flasker, pap/papir, plast/metal, mad/drikke kartoner. og det er bestemt af national lovgivning, for at øge indsamlingen af genanvendeligt affald. Beholderne vil blive opsat senere i 2022.

Der er stadig enkle grundejere, der ikke har fået klippet træer og buske ind til skæl, selvom der er sendt skriftlig besked, om at få det ordnet. Bestyrelsen vil kontakte kommunen, for at høre hvad vi kan gøre, for at få de sidste til at klippe ind.

Græsklipning af stierne, vil blive økonomisk kompenseret pga. de høje benzinpriser. Måske der kun skal klippes hver 14 dag, eller efter behov.

Formanden gjorde opmærksom på, at der henstilles til, at græsslåning, brændesavning og brug af støjende maskiner, stopper kl.20:00 på hverdage og kl.12:00 på søn og helligdage, alt sammen for at tage hensyn til naboerne.

Formanden takkede Henrik Dalsgaard, for et langt godt samarbejde i bestyrelsen.

Formanden sluttede af med, at ønske alle en rigtig god sommer.

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

3. Kasseren gennemgik regnskabet og oplyste, at der pr. dd. er en kasse beholdning på 42.732.06 kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Kontingentet på 500 kr årligt fortsætter.

5. Der var ingen nye forslag. Men, forslaget fra Ulla og Nils Froberg fra 2019, om etablering af en hjertestarter. Bestyrelsen har søgt ved trykfonden i 2021, det blev et afslag ligesom i 2019. Begrundelsen er, at trykfonden har uddelt ca. 100 hjertestartere, hvoraf der er placeret en på Nørholm Skole, og en i Aalborg Golfklub. Der blev aftalt at, Ulla Froberg og Finn T. Jensen skal undersøge ved hjerteforeningen, om vi kan komme i betragtning til, at få en hjertestarter gratis, ved at få 15 frivillige til at deltage i indsamling.

6. Valg af to nye bestyrelsesmedlemmer og en suppleant, bestyrelsen foreslog Jarl B Andersen og Finn T Jensen, som begge blev valgt. Valg af Suppleant blev Merete Kann Abildgaard. Konstituering af bestyrelsen foregår i Juli mdr. og vil blive offentliggjort her på hjemmesiden og på opslagstavlen på Humlebivej

7. Evt. Der er snak om at Nørholmsvej 314 ikke er medlem af foreningen og hvorfor de ikke er. Det er fordi huset er bygget før 1968.

Referat skrevet af Ann Dorthe Stricker, Jarl B Andersen og Michael D Thomsen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen af Nørholm Skov Grundejerforening. 

God sommer.


Regnskab Nørholm Grundejerforening 2021

Regnskab Nørholm Grundejerforening 2021

Referat - generalforsamlingen den 20. august 2020


Referat fra Grundejerforeningen Nørholm Skov's generalforsamling torsdag 20. august 2020 i Restrup Enges Forsamlingshus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning. Formanden fortæller om året der er gået.

3. Forelæggelse af regnskab. Kassereren fremlægger regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter.

8. Eventuelt.

Steen Gustavussen bød velkommen, og instruerede forsamlingen i de særlige Corona forholdsregler med placering af mødedeltagerne. Herefter foreslog han Ulla Dalsgaard som dirigent for generalforsamlingen. Ulla blev valgt med applaus.

1. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at den var beslutningsdygtig med de 31 fremmødte stemmeberettigede ( incl. bestyrelsen ). Herefter fulgte resten af aftenens dagsorden.

2. Formand Michael Thomsen fortalte, at vejene havde været udfordret i 2019 på grund af den store mængde nedbør, men at der ved fælles hjælp, og ved tilførsel af grus fra grusdyngerne alligevel har været nogenlunde tilfredsstillende forhold. - Formanden opfordrede igen til, at grundejerne sørger for at få klippet buske og træernes grene ind til skelpælene (ca. 1,5 m).

- Skraldespanden på Edderkopvej vil fremover blive tømt. Kommunen betaler entreprenøren for det. Denne havde bare glemt det.

- Det er vigtigt, at alle grundejere sætter sig grundigt ind i foreningens vedtægter, f.eks. ved til- eller nybygning eller omkring husdyrhold eller andet. Det er meget tidskrævende for bestyrelsen at gå ind i sådanne sager.

- Sidste års forslag fra Kirsten og Christian Brink om asfalt 5-10 m ind på vejene blev erstattet af betonsten med huller fyldt med stenmel. Dette blev gennemført på Humlebivej og Myggevej, og har fungeret tilfredsstillende. Der fremsættes derfor forslag om etablering af de fire resterende veje, og om finansiering af dette.

- Kirsten og Christian havde også foreslået genetablering af stien til fjorden. Der skal lyde en stor tak til det nedsatte stiudvalg for arbejdet med at gennemføre denne opgave med at få genskabt dette store aktiv for vores område. TAK.

- Fra Ulla og Nils Froberg var der forslag om en hjertestarter. Bestyrelsen har søgt Trygfonden; men fået afslag. Det kan være vanskeligt, idet der findes en hjertestarter små 3 kilometer fra SKOVEN. Vi har forespurgt Gestus om de ønsker at bidrag til finansiering, men de var ikke interesseret. Vandværket har givet tilladelse til, at der må hænge en hjertestarter hos dem, og at de vil finansiere elforbruget. Vi søger igen næste år. - Og endelig blev der vedtaget en vedtægtsændring om, at referatet fra generalforsamling fremover kun lægges på vores hjemmeside:

                                www.grundejerforeningennorholmskov.dk

- og hænges op på infotavlen ved Edderkopvej. Der var ingen bemærkninger til beretningen.

3. Regnskabet blev gennemgået af kasserer Henrik Dalsgaard, og godkendt. Der var på grund af etableringen af indstikveje på Humlebivej og Myggevej et driftsmæssigt underskud i 2019, så formue er reduceret til kr. 29.582,34 pr. 31.12.2019.

4. Kontingentet blev af bestyrelsen foreslået ændret til 500 kr. om året. Gældende fra førstkomne opkrævning ca. den 31.12.2020. Der betales således fremover kr. 125 i kvartalet.

5. Indkomne forslag: 5.a) Bestyrelsens forslag om indbetaling af et engangsbeløb på 700 kr. til finansiering af øvrige fire vejindstik blev vedtaget. Gældende ved opkrævning pr. ca. 31.12.2020. Der blev udleveret notat, som dokumenterede kalkulation og fremskrivning af vores kassebeholdning frem til og med år 2023. Der var debat om forøgelse af kassebeholdningen, set over en flerårig periode. Denne er dog begrundet i et ønske om en bedre likviditet. I år 2023 vil kassebeholdningen stort set være lig med i år 2018. Efter reetablering af kassebeholdningen vil der også være mulighed for nogle nyinvesteringer.

5. a2) Ønske om forhøjelse af vort kontingent til kr. 1200 årligt blev trukket tilbage, jævnfør punkt 4 og 5 a).

5. b) Jesper foreslog, at vi søger kommunen om tilladelse til at bebyggelsesprocenten ændres fra 10 til 15% i vort område, og som man mente var gældende for flere sommerhusområder i Danmark. Bestyrelsen havde forinden mødet forespurgt Aalborg Kommune, som umiddelbart fastholder de 10%, men vi undersøger. Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer for, 13 stemmer imod. Der blev forespurgt om stien mellem Myggevej og Mariehønevej kan blive gjort mere fremkommelig – ifølge de retningslinjer, der måtte være i forhold til brandmyndighederne. Da det var en opfattelse af, at det var en brandvej, hvad det ikke er; men en sti, som for mange år siden er blevet skænket af en grundejer. Det kan overvejes at opsætte en ”BUM”.!

6. Valg af bestyrelsesmedlem: Steen Gustavussen og Henrik Dalsgaard modtog genvalg.

7. Valg af suppleanter: Genvalg!. Revisorerne blev genvalgt for en ny 2-årig periode.

8. Eventuelt: Mobildækningen er dårlig mange steder, så der var ønske om at rette henvendelse til telefonselskaberne om bedre dækning. Ved udrulning af G5 må vi dog kunne imødese forbedringer; men dækningen afhænger også meget af, hvilket telefonselskab man er tilmeldt. De berørte grundejere blev opfordret til at benytte IP - telefoni (WIFI). Det vil derfor være op til den enkelte grundejer.

Topkapperen (teleskopsav) er repareret og kan lånes. Forefindes hos formanden.

Hermed sluttede generalforsamlingen med en let anretning.

Tak til Dirigenten for god ledelse af mødet.

For referat - Skoven, den 26.8.20 / 21.09.20/Steen og Carsten..


Indkaldelse til generalforsamling den 20. august 2020

Indkaldelse til generalforsamling den 20. august 2020

Regnskab 2019 for GNS

Regnskab 2019 for GNS

Regnskab for 2018

Regnskab for 2018


Referatet:

Referat fra Grundejerforeningen Nørholm Skov's generalforsamling torsdag 23. maj 2019 i Restrup Enges Forsamlingshus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning. Formanden fortæller om året der er gået.

3. Forelæggelse af regnskab. Kassereren fremlægger regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af supplanter.

8. Evt.

Næstformand Steen Gustavussen bød velkommen, og han kunne konstatere, at der var 31 fremmødte til generalforsamling ( incl. bestyrelsen ). Han indstillede, at vi valgte Ulla Dalsgaard til aftenens dirigent. Ulla blev valgt.

1. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet med mere. Herefter fulgte aftenens dagsorden.

2. Formand Michael Thomsen fortalte, at det har været et roligt år, og vi igen har fået lavet vores veje. Grus-dyngerne er fyldt op, og man må gerne bruge af dem, hvis der er huller i vejen. Der har været en del klager over, at der bliver kørt for stærkt på grusvejene, og man kan jo henholde sig til vores 20 km - skilte - overfor besøgende. Det er et problem at nogle grundejere ikke klipper deres træ og buske fra vejen og ind til skelpælen. Bestyrelsen har en topkapsav som man kan låne.

Ligeledes skal alle elskabe være frie, så man kan se dem. Den enkelte grundejer er forpligtiget til at holde det stykke jord, der er foran deres grund. Der er nogle grundejere som er bekymret over at nogle fodre ræve i skoven, rævene kan nok "klare sig uden vores hjælp".!

Vi har fået ny hjemmeside, som hedder www og så ... grundejerforeningennorholmskov.dk.

Der er mange gode forslag, vedtægter, referater og regnskab - som ligger der. Hjemmesiden er tilgængelig for alle.

3. Regnskabet blev gennemgået af kasserer Henrik Dalsgaard, og godkendt uden bemærkninger. Der var et mindre driftsmæssigt underskud i 2018, men en formue på kr. 56.188,06 pr. 31.12.2018.

4. Kontingentet uændret. ( 300 kr om året ). Der var senere på mødet enkelte tilkendegivelser om, at vi godt måtte hæve kontingentet.

5. Indkomne forslag:

⦁ 5 a. - Forslag om asfalt ca. 10 meter ind på stik-vejene. Der blev diskuteret en del omkring asfalt, og der var forslag omkring stenmel. Godt forslag, som bestyrelsen vil undersøge, og man vil eventuelt prøve at lave en vej med stenmel (eventuelt Humlebivej).

⦁ 5 b. - forslag om reetablere stien til fjorden. Det blev vedtaget, at der bliver nedsat et sti-udvalg med Christian Brink, Humlebivej 7, som udvalgsformand. Man vil forsøge reetablering af stien til Limfjorden, dette dog uden, at der er afsat midler til det. Udvalget består p.t. af 8 medlemmer, som tilmeldte sig samme dag.

⦁ 5 c. - Der blev vedtaget et forslag om at få en hjertestarter i "skoven." Det blev vedtaget at, bestyrelsen ansøger f.eks. Trygfonden om at få en hjertestarter doneret. Hjertestarteren skal være et sted, hvor der er el!. Tre steder vil umiddelbart blive undersøgt.

⦁ 5 d. - Forslag fra bestyrelsen, ændring af teksten i vores vedtægter:" omdeling af referat fra generalforsamlingen ". Det blev vedtaget, at for eftertiden, vil referatet fra generalforsamlingen kunne læses på hjemmesiden - www og så: grundejerforeningennorholmskov.dk - OG - derfor omdeles der ikke mere. Referater kan også i en periode ses på vores Opslagstavle. Vedtægterne redigeres som besluttet.

6. Valg af bestyrelsesmedlem. Michael Thomsen modtog genvalg. Nyt bestyrelsesmedlem er: Carsten Mortensen, Humlebivej 38. Velkommen.

7. Valg af supplanter til bestyrelsen. Anne Dorte Stricker og Christian Brink blev valgt. Velkommen.

8. Evt. Inter.

Dirigenten afsluttede mødet - og formanden takke dirigenten for god ledelse af mødet.

Referent: Anette - 12.6.2019, se referatet på hjemme- side: www: grundejerforeningennorholmskov.dk

Bestyrelsen konstituerer sig på møde den 15.6.2019

‎15.6.2019/G


Indkaldelse til generalforsamling 23. maj 2019

Indkaldelse til generalforsamling 23. maj 2019

Referat fra Grundejerforeningen Nørholm Skovs generalforsamling 2018

Fredag d. 25. maj 2018 i Restrup Enges Forsamlingshus

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning. Formanden fortæller om året, der er gået.

3. Forelæggelse af regnskab. Kassereren fremlægger regnskab.

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revisorer

7. Evt.

Næstformand Steen Gustavussen bød velkommen og kunne konstatere, at der var 49 veloplagte medlemmer til generalforsamlingen -  samt hele bestyrelsen undtagen Jes Thomsen, som er fraflyttet området.

1. Valg af dirigent

Ulla Dalsgaard blev valgt. Hun kunne oplyse, at medlemmer på en af vores veje - af en eller anden årsag - ikke havde fået indkaldelsen til tiden. Der var ingen indsigelser overfor denne omstændighed (medlemmer var mødt og havde med få dages varsel modtaget indkaldelsen). Dirigenten erklærede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Herefter gav hun ordet til formanden.

2. Beretning. Formanden fortæller om året som er gået.

Formand Michael D. Thomsen fik ordet, og kunne berette om et roligt år. Vejene er i meget fin stand efter en større behandling for kort tid siden. Vejene synes tilfredsstillende, men vis hensyn og hjælp med at vedligeholde dem med de grusbunker, der er lagt ved vejsiderne.

Der er resultat efter en kontakt til Aalborg Kommune omkring et par containere, samt en masse andet ”rod”, som skæmmer bl.a. Humlebivej. Containerne er endeligt blevet fjernet; dog mangler der stadig en automobil.

Efter formandens udsagn er grunden sat til salg.

Der blev sidste sommer sat 20 km/t. skilte op på alle veje, og formanden henstillede til, at man overholdt denne hastighed for at skåne vejene.

Der blev henstillet til, at der ikke måtte drives erhverv i foreningens område, hvilket formanden havde tilkendegivet til de nye ejere af GESTUS, tidligere Frelserens Hær, Oldenborrevej.

Formanden takkede for ordet og ønskede alle en god sommer.

Dirigenten tog ordet, takkede for beretningen og åbnede for spørgsmål.

Der var lidt bekymring omkring Frelserens Hærs område, da nogle havde hørt, at de eventuelt ville indhegne grundene/området, hvortil formanden svarede, at kun levende hegn var tilladt i området.

3. Forelæggelse af regnskabet. Kassereren fremlægger regnskabet.

Regnskabet, der var udleveret sammen med indkaldelsen, blev gennemgået af kasserer Henrik Dalsgaard. Der var et underskud på kr. 2915,83, men en pæn formue. Der var ingen bemærkninger, regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

Der var fremkommet et forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet stiger fra kr. 240 til kr. 300 årligt. Ændringen træder i kraft i efteråret 2018, og vil fremgå af den ordinære opkrævningen via Aalborg Kommune. Forslaget blev motiveret med stigende udgifter med mere. Forslaget blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var kasserer Henrik Dalsgaard og næstformand Steen Gustavussen, som begge blev genvalgt.

Ligeledes skulle der vælges et nyt medlem i stedet for Jes Thomsen, som er fraflyttet.

Anette Svenningsen, Mariehønevej 20. blev valgt. Velkommen i bestyrelsen.   

6. Valg af revisor

Der var ingen valg. Revisoren er ikke på valg.

7. Evt.

Der var ingen kommentarer eller indlæg under evt.

Dirigenten takkede for god ro og orden - ligesom formanden/bestyrelsen takkede dirigenten for en professionel og flot ledelse af generalforsamlingen.

Formanden bød det nye bestyrelsesmedlem Anette velkommen og så frem til samarbejdet.

Generalforsamlingen således afsluttet - hvorefter alle tilfredse indtog lidt mad og drikke og fejrede foreningens 50 års jubilæum - Tillykke.

16. juni 2018. For referat: Marius og Steen

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig på bestyrelsesmøde d. 14. juni 2018 således:

Titel

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Projekter

Telefonnummer

Navn

24 42 01 11

Michael Thomsen

Steen Gustavussen

Henrik Dalsgaard

Anette Svenningsen

24 29 26 50

42 77 28 76

22 52 11 54

vakant

E-mail

mich.dthomsen@gmail.com

henrikdalsgaard5@gmail.com

ASV@adslhome.dk

Referatet se opslagstavlen. Vores Hjemme- og Facebookside vil blive opdateret ved først komne lejlighed på

Generalforsamlingsreferat for 2017 - fra 18. maj 2017.....


 

Referat fra Nørholm Skovs Grundejerforenings generalforsamling 18. maj 2017 med udgangspunkt i følgende dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent

 

2.    Beretning. Formanden fortæller om året som er gået.

 

3.    Forelæggelse af regnskab. Kassereren fremlægger regnskab.

 

4.    Indkomne forslag.

 

5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

6.    Valg af revisorer.

 

7.    Evt.

 

Næstformand Steen Gustavussen bød velkommen og kunne konstatere der var 29 veloplagte medlemmer til mødet samt hele bestyrelsen – i alt 34 personer.

 

1.    Valg af dirigent blev Ulla Dalsgaard, som kunne bekræfte at generalforsamlingen var lovligt varslet. Herefter gav hun ordet til formanden.

 

2.    Formand Michael D. Thomsen fik ordet og kunne berette om et roligt års forløb. Vejenes tilstand synes tilfredsstillende trods de store regnmængder. Dog var formanden ikke tilfreds med sidste vejafhøvling - og efter nogle drøftelser med leverandøren kunne han meddele en ny afhøvling uden beregning, hvilket i mellemtiden er sket. Nogle af vejene har fået besked fra Aalborg kommune om at klippe ned, så skraldebiler frit kan køre på vejene uden at få skrammer af grene m.m. Der sat en informations tavle op ved indkørslen til Edderkopvej, hvor medlemmerne frit kan annoncere om nyheder m.m.  To grundejere på Myggevej har efter indstilling fra bestyrelsen flyttet en hæk tilbage på egen grund og en skraldespand plads som er under udbedring. Formanden her haft kontakt med Aalborg kommune omkring et par containere samt en masse andet rod som skæmmer Humlebivej, hvilket gør at kommunen vil kontakte grundejer om at få det flyttet inden for en tidsramme, ellers vil dette ske på foranledning af kommunen på kundens regning. Der må overhovedet ikke stå genstande på grunde som ikke har en byggetilladelse. Tidligt forår deltog formanden og sekretæren i et fælles møde med flere foreninger i Nørholm. Her blev bl.a. præsenteret en ide om levefællesskab som på et senere tidspunkt vil føre til et borgermøde. Ellers var der ikke emner som berører vores forening ud over stiudvalg som åbenbart ikke længere eksisterer. Næstformanden har på egen foranledning sammensat en flot hjemmeside med nyttige links som kan ses på: www.gnskov.simplesite.com. Til slut takkede formanden Hr. Johan Bælum for 4 års tro tjeneste og saluterede med 2 flasker vin. Formanden takkede for ordet, og ønskede alle i skoven en god sommer.

 

Dirigenten tog ordet, takkede for beretningen og åbnede for spørgsmål. Der var en del spørgsmål omkring, hvad der må stå på en grund uden byggetilladelse m.m., men der henvises til kommunens bestemmelser desangående. Som tidligere blev der klaget over en grundejer på Nørholmsvej som bestemt ikke pynter på området, men formanden kunne berette, at der ikke rigtig er noget at gøre med mindre der er tale om forurening og henviste til et link som Aalborg kommune netop har udsendt omkring drikkevands planer for fremtiden herunder forurenings gener m.m. Så var der spørgsmål om hvornår og hvem der tager stilling til vejenes vedligehold. Det er formanden som vurderer behovet for afhøvling, men der er grus dynger flere steder på vejene så de respektive beboere selv kan udbedre små huller m.m. Sommerhusejer P. Lundberg har på eget initiativ kontaktet kommunen omkring et P-skilt samt skraldespand som ikke bliver vedligeholdt, men kommunen har muligvis glemt eller tilsidesat dette. Et par medlemmer klagede over udsynet fra Edderkopvej ved udkørsel til Nørholmsvej og formanden vil straks tage initiativ til dette og finde grundejeren og bede ham få klippet ned. Ulla Dalsgaard lod formandens beretning gå til afstemningen med fuld tilslutning.

 

Herefter 5 min. pause.

 

 3.    Regnskabet blev gennemgået af Henrik Dalsgaard, og der var ingen bemærkning, regnskabet blev godkendt. Dog havde Vagn et spørgsmål omkring indtægt i kontingent som ikke gik helt op med beløbet, hvilket skyldes at kommunen tager sig lidt provision for opkrævningen. Formanden foreslog at bibeholde nuværende kontingent, og det blev vedtaget.

 

 

 

4.    Det indstilles til generalforsamlingen, at vi fejrer vort 50 års jubilæum i Grundejerforeningen Nørholm Skov. Foreningen blev stiftet de 13. marts 1968, men vi har fra bestyrelsens side ment, at det vil være bedst at slå jubilæum og generelforsamling sammen til et  arrangement - f. eks fredag den 25. maj 2018.
Arrangementet vil være med spisning plus næsten fri drikkelse og måske lidt musik eller andet underholdende. Vi regner med at der vil være en egenbetaling på ca. kr. 100 pr. fremmødte.
Vi vil gerne have forsamlingens godkendelse hertil.
Motiveringen er:  at vi fejrer jubilæet og sikre socialt samvær i foreningen.  Forslaget blev rigtig godt modtaget, og der arbejdes videre desangående.

 

 

 

5.    Formand Michael D. Thomsen var på valg med blev enstemmigt genvalgt. Johan Bælum ønskede ikke genvalg . I stedet blev Jes Thomsen, Humlebivej 21 valgt. Velkommen til Jes. Som suppleanter blev Vagn og Freddy genvalgt.

 

 

 

6.    Valg af revisor blev Jørn Rang og Connie Pedersen.

 

 

 

7.    Evt. blev en del reduceret efter en del positive spørgsmål til formandens beretning. Et medlem ønskede samle rabat fra Bredbånd Nord, men det havde formanden forsøgt og kunne meddele at foreningen var for lille.

 

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden ligesom bestyrelsen takkede dirigenten for professionelt og kontant ledelse af generalforsamlingen - hvorefter alle tilfredse og i fællesskab indtog lidt mad og drikke.

 

 

 

Bestyrelsen er hermed følgende:

 

Navn:                                            Tlf. nr.:           Mailadresse:

 

Formand: Michael Thomsen               2442.0111    mich.dthomsen@gmail.com 

Næstformand: Steen Gustavussen.      2429.2650  steengustavussen@hotmail.com 

Henrik Dalsgaard. Kassere                 4277 2876     hud@gvdnet.dk 

Sekretær: Marius Pedersen                4026.6110    mariusdk@c.dk  

Jes Thomsen                                   2484.0931      jthumle@gmail.com

 

Hjemmeside:                                  www.gnskov.simplesite.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Del siden