Vedtægter: Grundejerforeningen for Nørholm Skov


 

Vedtægter for: Grundejerforeningen for Nørholm Skov.

Vedtaget på generalforsamlingen den 30. maj 2013 - og den 23. maj 2019

Renskrevet 18. januar 2017 og den 7. november 2019

 

§ 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen for Nørholm Skov.

§2  Foreningens formål er varetagelse af foreningens fælles interesser, herunder drifter og vedligeholdelsen af fælles indretninger, istandsættelser og renholdelse af veje og stier samt drift af renovationsordninger og arealets forsyning med vand, kloak, elektricitet m.v. Endvidere varetager grundejerforeningen medlemmernes interesser i forhold til myndighederne, institutioner, foreninger og enkeltpersoner vedrørende medlemmernes ejendomme, bebyggelse og benyttelse, idet foreningen er berettiget til at påtale evt. indretninger, der opføres i strid med byggevedtægter og lignende i det omfang sådanne indretninger af bestyrelsen eller generalforsamlingen antages at være til gene for andre medlemmer.

§ 3 Som medlemmer optages grundejere og sommerhusejere i dette område, uanset om sommerhuset ligger på egen eller lejet grund.

§ 4  Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som selv vælger sin formand og kasserer af sin midte. Der vælges henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år. Endvidere vælges 2 suppleanter og revisorer, som også vælges for 2 år ad gangen efter tur. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal, og er kun gyldige når mindst 3 medlemmer er til stede - og deltager i afstemningen, og er enige. Bestyrelsen forestår de løbende forretninger og tager bestemmelse om forhold som vedrører foreningens formål.

§ 5  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i maj/juni måned, fortrinsvis i Restrup Enges Forsamlingshus og med følgende dagsorden:

- Valg af dirigent.

- Beretning ved formanden.

- Fremlæggelse af regnskab.

- Fastsættelse af kontingent.

- Indkomne forslag.

- Valg.

- Evt.

Generalforsamlingen indvarsles med mindst 3 ugers varsel. Forslag til general- forsamlingen skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 1. maj, således at indkomne forslag kan ses på indkaldelsen til generalforsamlingen. Grundejerne kan alene stemme ved personligt fremmøde. Referat fra generalforsamlingen udsendes ikke længere, men kan læses på vores hjemmeside: grundejerforeningennorholmskov.dk - og kan periodevis læses på Opslagstavlen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, såfremt et flertal af denne finder det nødvendigt, ligesom 25% af foreningens medlemmer kan kræve en ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingens beslutninger sker ved stemmeflertal. Hver parcel har en stemme. Til ændringer af vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.

§ 6  Kassereren udfærdiger hvert for hvert kalenderår et driftsregnskab og en status pr. 1. januar. Regnskabet revideres af de valgte revisorer. Formand og kasserer har adgang til kontoen.

§ 7  Medlemmerne betaler et årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves af Ålborg Forsyning sammen med forbrugsafgifter. Der opkræves det til enhver tid gældende rykkergebyr, såfremt kontingentet ikke er betalt til tiden.

§8  Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over alle bestyrelsesmøder, general- forsamlinger og møder.

§9  Foreningen forpligtiges ved underskrift af formanden. Pådragelse af økonomiske forpligtigelser kræver dog underskrift af et flertal af bestyrelsen. Lån kan optages, og ekstraordinære udgifter kan afholdes efter generalforsamlingens beslutning.

§10 Når et medlem afhænder sin ejendom, eller hans brugsret ophører, er han forpligtiget til at drage omsorg for, at hans efterfølger indtræder i foreningen i hans sted.

§ 11 Det er kun tilladt at have én hund/kat pr. parcel.

§ 12 Foreningen kan kun ophæves ved vedtagelse på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, og således at § 5 sidste punkt anvendes. Ved ophævelse af foreningen deles foreningens midler ligeligt mellem medlemmerne. Ophævelse af foreningen forudsætter dog godkendelse af den til enhver tid bygningsmyndighed for området.


Regler og hensyntagen til andre boboere.

Regler og hensyntagen til andre boboere.

Del siden