Byg til i sommerhusetAjourførtd. 13. marts 2023, Ida Blomsterberg journalist og Jan Pasternak fagekspert.Hvilke love og regler gælder for tilbygning af sommerhuse?


Det er bygningsreglementet der udstikker de grundlæggende krav til byggeri, både nybyggeri, ombygninger og tilbygninger til sommerhuse. Kravene til sommerhuse er på de flere punkter dog lidt mere lempelige end til helårshuse.

Med udgangspunkt i bygningsreglementet er det kommunen, der fastsætter de regler, som gælder lokalt, og det er kommunens byggesagsbehandlere, der tager stilling til det enkelte byggeprojekt. Der kan derfor være bestemmelser i lokalplanen eller tinglyste servitutter, som har betydning for, hvad du må og ikke må på din sommerhusgrund. Bestemmelserne kan bl.a. have betydning for sommerhusets og tilbygningens udseende.

Vær især opmærksom på eventuelle private servitutter, som kommunen ofte ikke tager med i deres godkendelser.


Ansøgning om byggetilladelse


En tilbygning betyder, at husets boligareal udvides, og den type byggeri vil altid kræve byggetilladelse. Ansøgningen om byggetilladelse skal være skriftlig, og man skal være forberedt på at benytte det elektroniske byggesagssystem (BOM).Den skal indeholde tegninger af den påtænkte tilbygning og dens placering på grunden samt beskrivelse, så kommunen kan tage stilling til projektet. Du må ikke gå i gang med byggeprojektet, før du har fået en byggetilladelse.

På kommunens hjemmeside kan du som regel finde oplysninger om hvad der skal til for at få en byggetilladelse. Det kan ofte være en god ide at tale med kommunens byggesagsafdeling, inden man går i gang med ansøgningen.

Hvis du mener, der er tungt vejende grunde til, at dit projekt ikke kan opfylde visse lovkrav eller må overskride disse, kan du i ansøgningen søge dispensation for disse krav.


Bebyggelsesprocent


Overvejer du en tilbygning, skal du allerførst undersøge, om du overhovedet må bygge mere på grunden. Bebyggelsesprocenten i sommerhusområder er normalt 15 procent, men der kan være fastsat noget andet i en lokalplan eller byplanvedtægt. Nørholm Skov Grundejerforening´s område er den 10 procent, Men man kan godt søge om 15 procent.

Bebyggelsesprocenten er det samlede etageareal i forhold til grundens størrelse. Hvis det eksisterende sommerhus allerede fylder tæt på de 10 (15) procent af grunden, vil du altså næppe få tilladelse til at bygge til. Er grunden på fx 1450 kvadratmeter, må sommerhus og tilbygning altså højst være 145 (217) kvadratmeter.


Afstand til skel og maksimale højder


Et sommerhus og dets tilbygninger må som hovedregel kun have én etage uden mulighed for at indrette tagetagen til beboelse. Det må maksimalt være 5 meter højt, og ydervæggene må højst have en højde på 3 meter over det omgivende terræn. En hems betragtes ikke som en ekstra etage.

Lokalplanen for sommerhusområdet kan dog have afgørende fravigelser fra bygningsreglementet, der gør at der kan laves en samlet vurdering af området hvori sommerhuset er placeret. Fx hvis hovedparten af husene i området har tagetage, må sommerhuset imidlertid gerne være op til 6,5 meter højt og have en tagetage. Mindre bygningsdele som skorstene må dog gerne rage op over de maksimale højder.

Tilbygningen skal ligge mindst 5 meter fra naboskel og stier. Denne afstand gælder også for mindre tilbygninger som udestuer, karnapper, verandaer og skorstene. Tagudhæng, vindskeder overdækninger over døre og lignendemå dog stikke lidt længere ud, men skal stadig være mindst 4,5 meter fra naboskel og sti.


Krav til konstruktioner, materialer og installationer


En del af kravene til materialer og konstruktioner drejer sig om brandsikkerheden. Det gælder både med hensyn til at hindre en brand i at brede sig og at sikre tilbygningens stabilitet længst muligt, hvis der går ild i huset.

Andre brandkrav handler om installation af røgalarm, flugtveje og redningsåbninger, så beboerne har mulighed for at redde sig væk fra brændende rum og ud af huset.


Brandforhold


En del af kravene til materialer og konstruktioner drejer sig om brandsikkerheden. Det gælder både med hensyn til at hindre en brand i at brede sig og at sikre tilbygningens stabilitet længst muligt, hvis der går ild i huset.

Andre brandkrav handler om installation af røgalarm, flugtveje og redningsåbninger, så beboerne har mulighed for at redde sig væk fra brændende rum og ud af huset.


Isolering og energiforbrug


En del af kravene til materialer og konstruktioner drejer sig om brandsikkerheden. Det gælder både med hensyn til at hindre en brand i at brede sig og at sikre tilbygningens stabilitet længst muligt, hvis der går ild i huset.

Andre brandkrav handler om installation af røgalarm, flugtveje og redningsåbninger, så beboerne har mulighed for at redde sig væk fra brændende rum og ud af huset.


                                                   U-værdi, W/m2 K

Isolering, cirka mm Ydervægge    0,25       150

Terrændæk                                    0,15       200

Terrændæk med gulvvarme          0,15       200

Loft- og tagkonstruktioner             0,15       250

Skillevægge                                   0,4         75

Vinduer, yderdøre og ovenlys        1,8 


Indretning og vådrum


Bygningsreglementet stiller også krav til tilbygningens indretning. Det er bl.a. krav, som skal sikre tilfredsstillende forhold for alle brugere, også bevægelseshæmmede og kørestolsbrugere, hvad angår sikkerhed, sundhed, tilgængelighed, anvendelse, renholdelse og vedligeholdelse.

Der gælder særlige krav til badeværelse og andre vådrum, som skal sikre, at de kan modstå fugt- og vandpåvirkning, og at der ikke trænger vand og fugt ud i de omgivende konstruktioner, hvilket kan skabe alvorlige problemer som råd og svamp.

Indeklima og ventilation

For at sikre et godt indeklima skal tilbygningen ventileres, så luften udskiftes en gang hver anden time. Dette kan gøres ved hjælp af friskluftsventiler og oplukkelige vinduer i de enkelte rum.

Luft til luft-varmepumper er ved at blive almindelige i sommerhuse og har den fordel, at de ud over at være et effektivt supplement til brændeovnen også cirkulerer luften i huset. Dette kan hindre den stillestående luft, og dermed give en bedre affugtning af huset. Det er dog en misforståelse, at en varmepumpe ventilerer med frisk luft. Det gør den ikke.


Brug af håndværkere og rådgivere


Der findes byggefirmaer, der har specialiseret sig i at levere mere eller mindre skræddersyede løsninger til sommerhuse og tilbygninger. Her er fordelen, at du køber løsningen som en færdig pakke, der både indeholder projektering og byggeri.

Du kan også få en arkitekt til at tegne tilbygningen og evt. også stå for at indhente tilbud fra entreprenører eller flere forskellige håndværkere samt at styre selve byggeriet.

Endelig kan du vælge at stå for det hele selv, også byggearbejdet, bortset fra de dele, som skal laves af autoriserede håndværkere, altså el-, vvs-, og kloakinstallationer.


Opdateres løbende!