Byggeregler i Nørholm Skov Grundejerforenings områdeFør man påbegynder eller påtænker at bygge, renovere, rejse fast hegn eller andet, se så efter om der ligger nogle deklarationer eller servitutter. Da grundejerforeningen er påtvunget at de bliver efterlevet.


*Sommerhuse i Nørholm Skov Grundejerforening´s område, må max. have 1 etage, være max. 5 m højt,  og der skal være       min. 5 m til naboskel og stier, og 6 m til og veje. Gælder alle bebyggelser, som kan benyttes til ophold, også et anneks.


*Anden bebyggelse, så´ som alle former for skure, carporte, garager, drivhuse mm, Hvis der er under 5 m til skel, må højden   max være 2,5 m. Der skal dog altid min. være 2,5 m til skel. Der må max være udhuse mm på 50 m2 i alt.


*Bebyggelses procenten er på 10%, Men der kan søges op til 15%, som måske bliver godkendt af Aalborg kommune.


*Der kræves byggetilladelse til alt som står på grunden, hvis det har stået der i 6 mdr. Gælder alle former med noget som har   tag, så som skurvogne, containere og andre ting, også hvis der er hjul under.


*Regnvand skal ledes ud på egen grund f.eks. i faskiner. Det er ikke tilladt at niveau-regulere på matriklen, naturens niveau skal bibeholdes, da der er naturlige lavområder, hvor regnvand kan samles, og det er oftes på egne matrikler og ikke på områdes veje.


*Veje er privat fælles vej, som vedligeholdes i fællesskab. Der ligger fyldmateriale flere steder på alle veje.

Når der udføres bygge- eller anlægsarbejder på en parcel, er det bygherrens ansvar, at sørge for efterfølgende renovering af vejen, fra Nørholmsvej og frem til parcellen, så slidtage og kørsel til og fra byggeriet, ikke har forringet vejens tilstand. Dersom bestyrelsen skønner, at dette ikke sker på tilfredsstillende vis, foretages udbedringen på bestyrelsens foranledning men for bygherrens regning.


*Hegn og skiltning.: Opsætning af fast hegn og skilte, må kun foretages eftersom indhentet særlig tilladelse fra Grundejerforeningen Nørholm Skov.


*Lad nu være med at køre i vandpytterne, det giver store huller, som der så bliver klaget over.

 Bed jeres gæster og forskellige leverandører om, at køre meget forsigtig på grusvejene, ligesom i selv gør. Tak!


*Grundejerne skal selv holde rabatterne langs vejene. Fra midt af vejene og 4 meter ind og 4 meter op, skal der holdes fri for   træer, buske o.lign. Foreningen har en teleskop-motorsav, som frit kan lånes til at save grene ned med.

 Der er gennemsyn 1-2 gange årligt eller efter behov.

 Overholdes dette ikke, vil det blive gjort, for den enkelte grundejers regning.

 Hvis rabatterne ikke holdes fri for træer og grene, afhenter Aalborg kommune ikke affald.


*Alle har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.


Opdateres løbende.!